نام دستگاه
دستگاه مگنتومتر پروتون GSM-19T
دستگاه ژئوالکتریک ((IP/RS
دستگاه مقاومت ویژه الکتریکی