سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی و معادن
کوچک مقیاس فلزی و غیر فلزی
انجام مطالعات ژئوفیزیک در
محدوده های آهن (مگنتومتری)
انجام مطالعات ژئوفیزیک برای معادن
مس، سرب و روی ( IP/IS)
انجام اکتشافات تکمیلی محدوده های معدنی و
مدلسازی سه بعدی ذخیره ی معدن
برداشت و تهیه ی نقشه ی زمین شناسی- معدنی
با پیمایش های دقیق فیلدی و کمک تصاویر
ماهواره ای IRS با قدرت تفکیک ۵ متر
تحلیل و بررسی گزارش های اکتشافی و بهره
برداری و بررسی نواقص موجود

 

بازدید میدانی جهت بررسی پتانسیل
محدوده های معدنی و تعیین روش مناسب
برای اکتشاف و تخمین ذخیره

 

تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای سنجش از دور
در پهنه ها و محدوده های اکتشافی
کارشناسی و بررسی اصالت انواع گوهر سنگ های قیمتی
مطالعات شهاب سنگ (از مرحله ی آنالیز تا فروش)